• Notes:
MONTH DATE EVENTS TIME PLACE / Room(s) use CONTACT
Feb Sun 06 Room C101 - Mục vụ Truyền Bá Phúc Âm 12:00 pm - 03:00 pm Room C101 Leader Liêu Thành Chí
Feb Sun 13 Ban Gia Đình Trẻ 02:00 pm - 08:00 pm Multi-Purpose Room - Gym Leader Liêu Thành Chí
Mar Fri 04 Sanctuary - wedding rehearsal của Kimberly & Jason 05:00 pm - 09:00 pm Sanctuary Leader Liêu Thành Chí
Mar Sat 05 Sanctuary - wedding Ceremony của Kimberly & Jason 07:00 am - 05:00 pm Sanctuary Leader Liêu Thành Chí
Mar Sat 05 Chapel - Wedding Reception của Kimberly & Jason 07:00 am - 05:00 pm Chapel Leader Liêu Thành Chí
Mar Sat 05 Volleyball Scrimmage with NSD 09:00 am - 04:00 pm Multi-Purpose Room - Gym Leader Nguyen Alex
Mar Sun 06 Room C101 - Mục vụ Truyền Bá Phúc Âm 12:00 pm - 03:00 pm Room C101 Leader Liêu Thành Chí
Mar Sat 12 Volleyball Friendly Tournament 09:00 am - 03:00 pm Multi-Purpose Room - Gym Leader Nguyen Alex
Apr Sun 03 Room C101 - Mục vụ Truyền Bá Phúc Âm 12:00 pm - 03:00 pm Room C101 Leader Liêu Thành Chí
May Sun 01 Room C101 - Mục vụ Truyền Bá Phúc Âm 12:00 pm - 03:00 pm Room C101 Leader Liêu Thành Chí
Jun Sun 05 Room C101 - Mục vụ Truyền Bá Phúc Âm 12:00 pm - 03:00 pm Room C101 Leader Liêu Thành Chí
Jun Thu 16 Triết Tạ & Anh Trinh's Rehearsal 07:00 pm - 10:00 pm Sanctuary Leader Liêu Thành Chí
Jun Sat 18 Triết Tạ & Anh Trinh's Wedding 08:00 am - 12:00 pm Sanctuary Leader Liêu Thành Chí